Leder: 

Anette Risvand Fossheim, Trafoen/18pluss - Agder 

Styremedlemmer:

Åsmund Johannes Sletten, Norsk Vegmuseum - Lillehammer

Jannike Nesset Bondevik, Trafikksikkerhetshallen i Rogaland

Tom Erik Dønnestad, Nullvisjonen i Agder

Arne Nymoen, rådgiver, Mindsenteret i Bodø

 

 logo 3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag fra vedtektene:

§ 9 Styret

Trafikkatferd.no ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

• Iverksette årsmøtets bestemmelser
• Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
• Administrere og føre nødvendig kontroll med Trafikkatferd.no sin økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
• Representere Trafikkatferd.no utad

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

 

Se fullstendige vedtekter her >>

 Webdesign ©2022 Salit