Vedtekter for Trafikkatferd.no - Nasjonalt forum for utøvere av holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid.

Vedtatt av stiftelsesmøtet 09.03.2022

§ 1 Formål

Trafikkatferd.no - Nasjonalt forum for utøvere av holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid er en samarbeidsarena for personer som driver utøvende, holdningsarbeid mot ulike trafikantgrupper i hele landet.

Trafikkatferd.no skal:

• Søke og inkludere personer som driver med denne typen arbeid
• Markedsføre forumet og hverandres tiltak
• Dele kunnskap, erfaringer og metoder
• Sikre høy fagkompetanse blant medlemmene

 

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Trafikkatferd.no er en frittstående interesseorganisasjon, uten binding til andre organisasjoner.

 

§ 3 Medlemmer

Medlemskap i Trafikkatferd.no er åpent for personer som driver utøvende, holdningsarbeid mot ulike trafikantgrupper. Vi ønsker medlemmer fra hele landet.

 

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

 

§ 5 Kontingent

Medlemskap i Trafikkatferd.no er gratis for alle medlemmer.

 

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet er Trafikkatferd.no sin høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av juni og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Årsmøtet kan avholdes digitalt.

 

§ 7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

• Behandle Trafikkatferd.no sin årsmelding
• Behandle Trafikkatferd.no sitt regnskap i revidert stand
• Behandle innkomne forslag
• Fastsette eventuell kontingent
• Vedta Trafikkatferd.no sitt budsjett
• Velge:

a. styremedlem(mer)

  • Styremedlemmer sitter for 2 år
  • Vara for 1 år

b. valgkomite

 

§ 8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter

 

§ 9 Styret

Trafikkatferd.no ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

• Iverksette årsmøtets bestemmelser
• Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
• Administrere og føre nødvendig kontroll med Trafikkatferd.no sin økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
• Representere Trafikkatferd.no utad

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

 

§ 10 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 11 Oppløsning (§ 11 kan ikke endres.)

Oppløsning av Trafikkatferd.no kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

 Webdesign ©2022 Salit